International


Vyhledávání

 

Cesta: Titulní stránkaO JihlavěČásti města

 

STATUT FONDU PRO PODPORU AKTIVIT VE STANOVENÝCH OBLASTECH MĚSTA JIHLAVY

 

 
 
PopiceVysokáHosovPístovHorní KosovStaré HoryZbornáPávovAntonínův DůlČervený KřížHerolticeHruškové DvoryHenčovHelenínKosovSasov

Části města

 

 

 

Statutární město Jihlava zřizuje, ve smyslu § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, účelový peněžní fond s názvem „Fond pro podporu aktivit v částech města Jihlavy“ (dále jen „Fond“).

 

1.    Zřizovatel Fondu:

Statutární město Jihlava.

 

2.    Účel Fondu:

Fond je určen k financování rozvoje a údržby občanské vybavenosti a infrastruktury, na podporu společenského života a na udržování a obnovu tradic v částech města Jihlavy. Části města Jihlavy pro účely Fondu jsou:

     Antonínův Důl a Červený Kříž, Helenín, Henčov, Heroltice, Hosov, Hruškové

     Dvory, Kosov, Pávov, Pístov, Popice, Sasov, Staré Hory, Vysoká, Zborná.

 

3.    Číslo účtu Fondu:

40184-1466072369/0800, Česká spořitelna, a.s., Jihlava.

 

4.    Zdroje Fondu:

a)    roční příspěvek z rozpočtu statutárního města Jihlavy ve výši odvodu daní z nemovitostí obcí podle relativních výnosů katastrálních území a podle platného koeficientu na základě zákona o dani z nemovitosti.

Přitom dolní hranice může být upravena směrem nahoru (minimální příspěvek 20.000,-- Kč) a horní hranice může být upravena směrem dolů (maximální příspěvek 200.000,-- Kč) – viz příloha statutu.

Překročí-li výše finančních prostředků na kontě dané části města ke dni 31. 08. kalendářního roku výši trojnásobku ročního příspěvku z rozpočtu statutárního města Jihlavy pro danou část města, příspěvek se v takovém případě pro danou část města na následující rok neposkytne a roční příspěvek z rozpočtu statutárního města Jihlavy bude o tuto částku ponížen,   

b)    zůstatek Fondu z předchozího kalendářního roku,

c)    úroky z účtu Fondu,

d)    jiné zdroje.

 

5.    Výdaje Fondu:

  Finanční prostředky Fondu mohou být použity na:

·         rozvoj a údržbu občanské vybavenosti a infrastruktury v majetku statutárního města Jihlavy, včetně spolufinancování investičních i

 

- 2 -

 

neinvestičních akcí realizovaných jednotlivými odbory Magistrátu města Jihlavy v příslušné části města,

·         úhradu energií a jiných nákladů (elektrická energie, plyn, vodné a stočné) spotřebovaných v objektech občanské vybavenosti nebo jiných objektech v majetku statutárního města Jihlavy nacházejících se v příslušné části města,

·         podporu společenského života a obnovu a udržování tradic v příslušné části města,

·         nákup pohoštění, občerstvení nebo darů na akce pořádané osadním výborem v celkové výši 5.000,- Kč na jednu akci, maximálně 10.000,-- Kč za kalendářní rok.

 

  Z Fondu nelze hradit:

·         zájezdovou činnost,

·         vstupné,

·         realizaci služeb spojených se zvýšeným bezpečnostním rizikem a nákup materiálu představujícího zvýšené bezpečnostní riziko (např. petardy, ohňostroje atd.),

·         nákup alkoholických nápojů, psychotropních látek a tabákových výrobků,

·         nákup věcí a předmětů představujících drobný hmotný investiční majetek v hodnotě převyšující 1.499,-- Kč za jeden kus.

 

6.    Správa a evidence Fondu:

a)    O použití finančních prostředků Fondu rozhodují prostřednictvím osadních výborů občané příslušné části města. V případě střetu zájmů mezi osadním výborem (občany) příslušné části města a statutárním městem Jihlava, rozhodne o jednotlivých návrzích Rada města Jihlavy.

b)    Čerpání finančních prostředků se uskuteční na základě písemné žádosti osadního výboru příslušné části města. V žádosti bude uvedeno, na co budou finanční prostředky použity, výše použitých finančních prostředků a podpis předsedy osadního výboru nebo pověřeného člena osadního výboru, viz příloha.

 

                  V případě částí města, kde nejsou zřízeny osadní výbory, se finanční    

                  prostředky čerpají na základě návrhu občanů příslušné části města.

Pověřený pracovník oddělení péče o části města, krizové řízení a BOZP zpracuje podle návrhu občanů Záměr čerpání finančních prostředků (dále jen „záměr“). V něm uvede, kdo návrh podal, na co budou finanční prostředky použity, výši použitých finančních prostředků a zůstatek ve Fondu příslušné části města.

Každý záměr se zveřejní na úřední desce Magistrátu města Jihlavy a ve vývěskách v příslušné části města po dobu 15 dnů, aby se k němu mohli vyjádřit všichni občané příslušné části města. Pokud ve stanovené lhůtě nebude k záměru uplatněna písemná námitka na Magistrátu města Jihlavy - sekretariátě primátora, bude záměr považován za schválený.

Bude-li písemná námitka k čerpání finančních prostředků ve stanovené lhůtě uplatněna, ve věci rozhodne Rada města Jihlavy.

- 3 -

 

O použití částek do 50.000,-- Kč včetně rozhodují, v jednotlivém případě, osadní výbory (občané příslušné části města), vyšší částky schvaluje Rada města Jihlavy.

            

             c) Realizaci schválených finančních operací zajišťuje pověřený pracovník   

                  oddělení péče o části města, krizové řízení a BOZP jako správce rozpočtu  

                 a realizace probíhá dle platného vnitřního předpisu.

 

              d) Zůstatek Fondu ke dni 31. 12. kalendářního roku je volně převoditelný do

                 dalšího kalendářního roku.

 

e) Na poskytnutí finančních prostředků z Fondu není právní nárok.

 

7.    Systém proplácení faktur a dokladů (účtenek):

Jednorázově bude z výdajové pokladny Fondu proplaceno pouze tolik dokladů (účtenek), na nichž částka celkem nepřekročí 10.000,-- Kč, jinak je nutno platbu provést prostřednictvím faktury. Z dokladů (účtenek) musí být patrný dodavatel dodávky nebo služby a konkrétní předmět dodávky nebo služby (obecné označení např. „občerstvení“ nepostačuje). Doklady (účtenky) musí být dále označeny datumem, razítkem a podpisem dodavatele. 

 

Před realizací dodávky nebo služby, jejichž úhrada proběhne formou faktury, musí být vystavena písemná objednávka. Oprávnění k vystavení písemné objednávky má pouze pověřený pracovník oddělení péče o části města, krizové řízení a BOZP. Doručené faktury, které nebyly vystaveny na základě písemné objednávky, nebudou propláceny. Faktury za hotové nebudou propláceny vůbec.

 

Originály dokladů (účtenky nebo faktury), včetně písemné žádosti na čerpání finančních prostředků z Fondu, je nutné doručit pověřenému pracovníkovi oddělení péče o části města, krizové řízení a BOZP bezprostředně po jejich vzniku, nejpozději ale do pěti pracovních dnů od jejich vzniku. V případě přelomu měsíce je nutné doklady doručit ve stejný měsíc, kdy vznikly, jinak nebudou proplaceny. 

 

8.    Platnost a účinnost:

Statut Fondu nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Jihlavy na zasedání zastupitelstva dne 18. 2. 2014 (usnesení č. 83/14-ZM) a účinnosti dnem 1. března 2014. Zrušuje se statut Fondu pro podporu aktivit ve stanovených oblastech města Jihlavy schválený Zastupitelstvem města Jihlavy usnesením číslo 598/08-ZM ze dne 16. 12. 2008.

 

9.    Zrušení Fondu:

Fond lze zrušit pouze usnesením Zastupitelstva města Jihlavy.

 

 

 

 PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek, v.r.                                Ing. Jaroslav Vymazal, v.r.

        náměstek primátora                                                                  primátor

Roční příspěvek finančních prostředků z rozpočtu města

do Fondu pro podporu aktivit v částech města Jihlavy

 

 

 

 

Část města

Výše finančního příspěvku v Kč

Antonínův Důl a Červený Kříž

200.000

Helenín

100.000

Henčov

  22.000

Heroltice

  28.000

Hosov

  20.000

Hruškové Dvory

  84.000

Kosov

  40.500

Pávov

164.500

Pístov

  34.500

Popice

  20.000

Sasov 

  20.000

Staré Hory

200.000

Vysoká

  20.000

Zborná

  20.000

CELKEM

973.500

 

 

Ž Á D O S T

 

 

osadního výboru …………………………….

 

o čerpání finančních prostředků z Fondu pro podporu aktivit v částech města Jihlavy.

 

Finanční prostředky budou použity na:


 

 

ve výši …………………………… Kč.

 

 

 

Výdaje budou doloženy *)               účtenkou         -           fakturou.

 

 

 

 

 

V ……………………… dne ………………….          ………………………………

                                                                                      podpis předsedy OV

 

 

*)nehodící se škrtněte

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Tibor Fehér
Vytvořeno / změněno: 23.6.2008 / 25.2.2014

 

Rozcestník


Zpět na začátek stránky

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Design & , web , redakční systém

2017 © Jihlava  |  Všechna práva vyhrazena