International


Vyhledávání

 

 

Obecné informace

 

 
 

IPRM logotyp

 

Statutárnímu městu Jihlava jakožto i dalším městům v České republice, se naskytla v programovacím období 2007–2013 možnost využít pro svůj všestranný rozvoj finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v návaznosti na své konkrétní a zároveň komplexně integrované rozvojové záměry a projekty. Zpracování Integrovaných plánů rozvoje města, které navazují na koncepce a rozvojové priority vyšších územních samosprávných celků, regionů soudržnosti NUTS II či Národní strategický referenční rámec a v nichž budou jednotlivé rozvojové záměry integrovány do celkové logicky propojené rozvojové koncepce města, je podmínkou získání této finanční podpory v urbánní dimenzi, tj. pro rozvoj měst a jejich území.

 

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) je strategickým dokumentem sloužícím jako garance koncentrace prostředků, propojenosti jednotlivých intervencí, efektivity a synergie dopadů v rámci daného města a celého regionu. Rozumí se jím soubor konkrétních vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území anebo v rámci tématického přístupu ve městech. IPRM jsou realizovány dvěma či více individuálními projekty, které:

a) směřují k dosažení společného cíle či cílů regionu, města, obce či lokality 

b) mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů.

 

Všechny projekty zahrnuté do příslušného zónového IPRM se objektivně musí zabývat přínosem v rámci nejméně 3 ze 6 níže uvedených cílů nebo v případě tématického IPRM se projekty zaměřují především na naplňování jednoho cíle. Těmito cíli (resp. prioritními oblastmi) jsou:

a) Ekonomický rozvoj

b) Sociální integrace

c) Životní prostředí

d) Přitažlivá města

e) Dostupnost a mobilita

f)  Správa věcí veřejných - „Smart governance“

 

Zpracování Integrovaného plánu rozvoje města je nutnou podmínkou čerpání finančních prostředků z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod z oblasti podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center.

 

Prostřednictvím IPRM budou v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod podpořeny projekty realizované na území statutárních měst Jihlavy a Brna.

 

Struktura Integrovaného plánu rozvoje města

 

Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti (tématický IPRM)

Priorita 1 - Regenerace a všestranný rozvoj města a občanské vybavenosti

Opatření 1.1 - Regenerace městského prostředí a revitalizace veřejných prostranství

Opatření 1.2 - Všestranný rozvoj občanské vybavenosti a infrastruktury v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit

Priorita 2 - Rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání

Opatření 2.1 - Rozvoj infrastruktury sociální péče a zařízení pro sociální integraci

Opatření 2.2 - Rozvoj infrastruktury ve školství a v oblasti dalšího vzdělávání

Finanční alokace

Na oblast podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center bylo v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod (ROP) pro programovací období 2007–2013 vyčleněno 81 511 404 € z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF).

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod se zavázala alokovat ve svém rozpočtu ve prospěch statutárního města Jihlavy za účelem realizace dílčích projektů IPRM finanční částku v celkové výši maximálně 556 852 768,- CZK. Finanční prostředky budou z alokované finanční částky uvolňovány formou poskytnutí dotací na dílčí projekty. Výše uvedená částka nezahrnuje tzv. kurzovou rezervu IPRM, která bude uvolněna po finančním vypořádání převážné většiny projektů IPRM.

Časový harmonogram

Název aktivity

Vznik IPRM "Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti"

Termín dokončení aktivity

Zpracování analytické a popisné části IPRM, výběr tématu

leden 2008

Dokončení zpracování dokumentu IPRM a výběr projektů

březen 2008

Veřejné projednání IPRM

18. březen 2008

Schválení IPRM Zastupitelstvem města Jihlavy

15. duben 2008

Předložení IPRM k hodnocení a schválení na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

30. květen 2008

 

 
Zodpovídá: Bc. Michal Procházka
Vytvořeno / změněno: 26.5.2008 / 19.4.2011
 

 

Rozcestník


Zpět na začátek stránky

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

Design & , web , redakční systém

2022 © Jihlava  |  Všechna práva vyhrazena